Solaris UNIX

Encrypt files in Solaris

To encrypt

encrypt -a aes -i input_file -o output_file

and decrypt a file: –

decrypt -a aes -i input_file -o output_file