Windows

SharpKeys – Remap one key to any other key in Windows

http://sharpkeys.codeplex.com/